Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

9831 1823 390
9843 bb7e
1637 40c1 390
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viairmelin irmelin
9842 6474 390
1480 6035 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamyslowyzlew myslowyzlew
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Tove Jansson
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
0463 26cb 390
5452 7028 390
5903 976d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
Chyba każdy ma takie miejsce, które jako pierwsze przychodzi na myśl, gdy jest źle. Kiedy trzeba pomyśleć, pocierpieć, zapomnieć, po prostu tam pobyć. I zawsze pomaga. Problemy nie znikają, nie jest lepiej, a jednak pomaga. 
— Czas na nocny spacer.
Reposted fromkatalama katalama
3949 a80e 390
Reposted fromrol rol viabojaniewiem bojaniewiem

January 17 2018

3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackdrama blackdrama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl