Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

0895 6f87 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viastarryeyed starryeyed

May 28 2018

7303 554e 390
Young Colin Firth, dammmit
7027 9bb0 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
6515 e99f 390
Reposted fromseaweed seaweed viatake-care take-care
3020 f2e9 390

awake-society:

Overthinking

Reposted fromtonightless tonightless viatake-care take-care
3475 950f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaumie-ranko umie-ranko
2968 dffc 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viairmelin irmelin
3162 1855 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viairmelin irmelin
5479 57db 390
Let’s have some breakfast, shall we?
4942 f880 390

Creative photos from mom and her two daughters

5266 a504 390
Reposted fromkarahippie karahippie viablackdrama blackdrama
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiieciuu miieciuu

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viamiieciuu miieciuu
6676 7a13 390
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viamiieciuu miieciuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl