Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

3076 3e5d 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
6881 2061 390
and you chose first one
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viairmelin irmelin
Fire Clouds
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamoname moname

August 19 2018

kiedy Cię zobaczyłem zakochałem się. a Ty uśmiechnęłaś się, bo wiedziałaś.

— xx
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
3641 a983 390
Amsterdam by Vincent Gosselin

August 06 2018

Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viastarryeyed starryeyed

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
5891 8c21 390
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl