Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

3795 4773 390
1354 0000 390
Reposted frommisza misza viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viasatyra satyra
7278 4be3 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viasatyra satyra
4513 1152 390
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viacytaty cytaty
3667 b391 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatake-care take-care

July 04 2017

4172 6785 390
Reposted fromClary Clary viamiieciuu miieciuu
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
Reposted fromoll oll viabojaniewiem bojaniewiem
How to be happy
6496 42e2 390
8721 0f3e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl